ADVISORY BOARD

  1. 1. Professor Bidya Nath Koirala,Ph.D., T .U.
  2. 2. Professor Khagendra Acharya, Ph.D., T .U.
  3. 3. Professor Shashinath Jha, Ph.D., T .U.
  4. 4. Mrs. Rama Koirala, TOT
  5. 5. Mr. Suresh Kumar Sharma, Ex-President, Morang Vyapar Sangh
  6. 6. Mr. Shaligram Dahal, Chairman, Birat Lakshmi Bikash Bank
  7. 7. Mr. Debendra Rajgadia, Ex-President, Morang Vyapar Sangh
  8. 8. Mr. Sudhir Aryal
  9. 9. Mr. Nirmal Tamang